De zorgsector is continu in beweging. Dit zorgt ervoor dat het takenpakket van het zorgpersoneel telkens verandert. Het belang van goede opleidingen, maar ook bij- en nascholingen van bestaand personeel, is daardoor groot. “De behoefte aan scholing in de zorg is groot”, zegt Aart Bertijn van VGN. “En door de enorme veranderingen in het zorgstelsel van het afgelopen jaar neemt deze vraag alleen maar toe.”

Utrecht -Aart Bertijn van VGN editie : AL foto Wouter Borre WBE20150715Aart Bertijn is senior beleidsmedewerker bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Dit is de branchevereniging voor professionele zorgaanbieders voor mensen met een beperking. “Wij behartigen de belangen voor de totale branche”, zegt Bertijn. “De aandachtsgebieden zijn breed: arbeidsmarkt; sociale zekerheid; arbeidsomstandigheden; scholing van medewerkers. Zeker op het gebied van onderwijs is er de laatste jaren veel veranderd en ontwikkeld.”

VGN maakt zich sterk om het onderwijs te stimuleren. Zo zorgden zij voor de ontwikkeling van een opleiding associate degree. Deze tweejarige opleiding zit qua niveau tussen mbo en hbo in. “Hieraan was veel behoefte in de zorg. Wij oefenen onze invloed hiervoor uit op bijvoorbeeld de mbo- of hbo-raad, maar zoeken tegelijkertijd de samenwerking op met roc’s en hbo’s. Onze leden moeten met de beroepsopleidingen uit de voeten kunnen. Ook hebben we de competentiebox voor gehandicaptenzorg ontwikkeld. Dit is een omschrijving van wat aankomende beroepsbeoefenaars moeten kennen en kunnen. Per doelgroep en opleiding is er een ander profiel.”

Toename scholingsvraag

Het stimuleren van onderwijs is volgens Bertijn noodzakelijk. “De stelselwijzigingen in de zorg hebben veel gevolgen voor het vakgebied. Er komen bijvoorbeeld andere competenties naar voren. Het aansturen van mantelzorgers en de omgeving wordt onderdeel van het pakket en personeel moet makkelijker kunnen switchen tussen verschillende zorggebieden en doelgroepen. Daarnaast wordt de zelfredzaamheid van de cliënt belangrijker. Op zich een goede ontwikkeling, maar hierdoor blijven in sommige instellingen alleen de zwaardere cliënten over en wordt er dus meer deskundigheid van de medewerker gevraagd. Het opleidingsstelsel moet dit wel mogelijk maken.”

“Dit betekent dat er een enorme scholingsvraag ligt. Er is steeds hoger opgeleid personeel nodig, met name niveau 4 en 5. Logisch, want op het moment dat je meer verantwoordelijkheid voor de client hebt en meer coördinerende en aansturende activiteiten krijgt, moet het opleidingsniveau omhoog. Daarnaast is er veel behoefte aan bijscholing en specifieke vakkennis. VGN heeft daarom een leernetwerk met een E-learnshop ontwikkeld waar zorginstellingen en commerciële ontwikkelaars vakkkennis uitwisselen en lesmodules aanbieden.”

E-learning

Een steeds belangrijker scholingsinstrument is E-learning. Het leernetwerk van VGN heeft als doel E-learning te ontsluiten voor de totale branche. “We helpen met het ontwikkelen van een duidelijke leervisie, deze verschilt per zorgaanbieder. Dat geldt ook voor het LMS, iedere organisatie stelt hier andere eisen aan. Bepaalt bijvoorbeeld het management of kiest het zelfsturende team welke opleidingen gevolgd worden? Wat is het budget? Welk LMS gekozen wordt maakt niet uit, wij helpen organisaties iets te kiezen dat bij hen past.”

VGN voorziet niet alleen in kennis, in de webshop worden ook lesmodules aangeboden. “Onze E-learnshop brengt aanbieders en afnemers bij elkaar. Het aanbod dat is ontwikkeld door verschillende instellingen is voor iedereen beschikbaar. Dit maakt het makkelijker om kleine aantallen van een opleiding in te kopen. Voor pakweg 200 mensen is niet rendabel om zelf iets te ontwikkelen. Het bestaande aanbod is dan interessant. Daarnaast kun je door samenwerking met partijen die dezelfde E-learnings zoeken een betere prijs afdwingen.”

Lesstof ontwikkelen

Een andere optie is het zelf ontwikkelen van lesstof en deze vervolgens aanbieden in de E-learnshop. “Met name Siza is hierin een voorloper. Zij ontwikkelen hun lesmateriaal grotendeels zelf en bieden dit ook aan op ons platform. Dit maakt het ontwikkelen van eigen content rendabel en levert tegelijk nuttige feedback op die kan worden ingezet om het lesmateriaal te verbeteren. We zien op ons platform steeds meer samenwerking bij het ontwikkelen van lesmateriaal. Dit juichen we zeker toe”, zegt Bertijn. “Hoe meer overdracht van kennis hoe beter. Samenwerken met bijvoorbeeld roc’s kan ook een zeer welkome bijdrage leveren, ook voor bij- en nascholing.”

Schaalvergroting

Utrecht -Aart Bertijn van VGN editie : AL foto Wouter Borre WBE20150715Het opzetten van het platform ging voor VGN niet zonder slag of stoot, maar volgens Bertijn is de testfase nu voorbij. “We merken dat ook bij steeds meer instellingen de testfase met het LMS en E-learning is afgerond. Het aantal instellingen dat zich aansluit neemt toe, het begint te lopen. Het voordeel van schaalvergroting is dat je een breder en goedkoper aanbod van modules krijgt. Misschien kunnen we verder uitbreiden door samenwerking met de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg, hier zit veel raakvlak.”

Daarnaast hoopt Bertijn op dat het systeem voor het erkennen van de vakopleidingen zich doorontwikkelt. “We hebben hiervoor de Stichting OpleidingsErkenningen Care (SOEC) opgericht. Voor het opleiden en bijscholen van vakbekwaam personeel zijn opleidingen nodig die door alle instanties erkend worden. Hier moet goed op worden toegezien. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit die het zorgpersoneel de cliënt kan bieden.”