Geen producten op je lijstje.

Selecteer een pagina

Privacy

PRIVACY STATEMENT
U neemt van ons een dienst af, u maakt namelijk gebruik van onze VIZ. Dit doet u als gebruiker van VIZ, namelijk een klant van Niveo. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als u zich registreert bij ons, een loopbaanprofiel aanmaakt, cursussen volgt die wij aanbieden in samenwerking met cursusaanbieders in onze VIZ, als u ons belt, e-mailt, een brief schrijft, als u langskomt of iemand van Niveo spreekt. Wij vinden het daarom belangrijk dat u weet dat u erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw (persoons)gegevens omgaan. In deze verklaring geven wij u toelichting en leggen wij uit hoe wij dit precies doen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adres en woonplaats. Ook uw telefoonnummer en postcodes met huisnummer zijn persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, zullen slechts voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • om het afgesproken werk zo goed, efficiënt en effectief mogelijk te doen;
 • voor het opnemen van contact met u, ten behoeve van onze dienstverlening;
 • het toezenden van een nieuwsbrief;
 • voor onze marketingdoeleinden.

Wij gebruiken de persoonsgegevens van klanten en/of gebruikers alleen voor deze doelen en geven de persoonsgegevens zonder uw toestemming of een andere grondslag niet door aan derden. Als wij de gegevens wel met toestemming of een andere grondslag door mogen geven, dan leggen wij deze derde dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen op als die wij zelf hanteren.

Voor het verlenen van persoonlijke certificaten aan u als gebruiker door de cursusaanbieders van de door u gevolgde cursussen en/of leertrajecten in de VIZ, zullen enkel en alleen de daartoe benodigde persoonsgegevens worden verstrekt aan deze cursusaanbieders.

De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:
de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst tussen uw werkgever en Niveo;

 • de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • toestemming.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van de gebruikers van VIZ. Dit is een onderdeel van onze bedrijfsvoering. Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw werknemers aan ons doorgeeft, dan bent u verplicht om uw werknemers hierover te informeren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
 • Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Niveo zich aan de regels die privacywetgeving voorschrijft. Dit houdt in dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken als daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn worden verzameld en de persoonsgegevens worden vervolgens alleen voor dat specifieke doel verwerkt. Wij houden daarbij de aard van de persoonsgegevens in het oog en stemmen daarop een passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging af. U kunt er dus van uitgaan dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan.

Geheimhouding
De dienstverlening van Niveo maakt het noodzakelijk dat onze werknemers toegang hebben tot uw persoonsgegevens, namelijk voor het aanmaken van accounts voor VIZ en de leeromgeving, onderhoud aan VIZ en de leeromgeving en/of wijzigingen aan VIZ en de leeromgeving. Om ook hier de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben al onze werknemers een VOG verklaring ingediend. Belangrijk is nog wel om te weten, dat alleen geautoriseerd personeel uw gegevens verwerken mag.

Inzage en correctie van uw gegevens
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van u, maar deze gegevens blijven natuurlijk wel van u. Daarom bieden wij u altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens wij van u hebben. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Een verzoek om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan het volgende e-mailadres: helpdesk@niveo.nl.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen zijn:

 1. de duur van de overeenkomst met Niveo;
 2. het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn;
 3. het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Als u hier meer over wilt weten, kunt u het beste ons Cookie Statement lezen. Dit Statement vindt u op onze website.

Wijzigingen
Niveo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u dan ook aan om met enige regelmaat te kijken of hierin iets is aangepast.

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie of wenst u gebruik te maken van een van de bovenstaande rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via helpdesk@niveo.nl.

Niveo © 2018